Adatvédelmi tájékoztató

Nyomtatóbarát változat

Adatvédelmi tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának szervezésében lévő pszichológiai konzultáció során megvalósuló adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Pszichológiai Konzultációs Szolgálat

Képviselő: Dr. Gács Boróka

 Kapcsolattartó neve: Dr. Gács Boróka

Telefonszám: 31478

E-mail cím: boroka.gacs@aok.pte.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem@pte.hu; +36 (30) 179 5672

 1. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

A kezelt adatok köre kiterjed az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra, amelyeket Ön a pszichológiai konzultáció során az Adatkezelő számára megküld, amely adatkezeléseket a 3. pontban szereplő táblázat részletezi.

Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja
  1. Az Egyetem az intézmény rendeltetésszerű működése, [az Nftv. 18. § (1) c) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) alapján a pszichológiai tanácsadásra való regisztráció nyilvántartása, kapcsolattartás, a jelentkező azonosítása, valamint ellenőrzése, a tanácsadáson való részvétel biztosítása céljából kezeli az érintett regisztrációkor megadott alábbi táblázatban szereplő, megjelölt személyes adatait. Az érintettek egy online űrlap (form) kitöltését követően tudnak regisztrálni a konzultációra.
  2. Az Egyetem a tanácsadás keretében, mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás céljából kezeli az érintett által megadott, a konzultáción elhangzott, valamint az azokon rögzített személyes adatokat. Az érintett választása alapján a konzultáció személyesen, vagy online zajlik, az érintett által választott online platformon. A tanácsadás során a szolgáltatást nyújtó konzulens egy ún. konzultációs naplót vezet az üléseken elhangzott információkról annak érdekében, hogy kimutatások készüljenek a szolgáltatás hatékonyabbá tétele érdekében. A konzultációs naplóban rögzített személyes adatokat az alábbi táblázat részletezi.
  3. Az Egyetem kivételes esetben az érintett és mások létfontosságú érdekének védelme érdekében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján, továbbá a 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján kezeli az alábbi táblázatban részletezett személyes adatait, melynek következtében a Pszichológiai Konzultációs Szolgálat az érintett hozzájárulása nélkül továbbíthatja adatait. Az ilyen lehetséges esetekről a tanácsadási tájékoztatóban lehet tájékozódni
  4. Az Egyetem a tanácsadás keretében, mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján kezeli az érintett által kitöltött kérdőíveket tartalmazó személyes adatokat. A kérdőívek kitöltése nem kötelező, az érintett döntése alapján van rá lehetőség a konzultációt megelőzően, a konzultáció alatt, valamint kivételes esetben azt követően kizárólag külföldi hallgatók esetén, amikor az adatok továbbítása lehet indokolt a konzulens megítélése alapján.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

3.1. Regisztráció nyilvántartása, kapocsalttartás, tanácsadáson való részvétel biztosítása

6. cikk (1) bekezdés e) pont

az online regisztrációs lapon megadott személyes adatok különösen: név, neme, életkora, neptun kódja, email-cím, azon információ, kar, szak, évfolyam, problémakör, érintett által megadott saját szöveges részek a megkeresésével kapcsolatban stb.

3.2. Konzultációk során az ún. konzultációs napló vezetése

6. cikk (1) bekezdés e) pont

9. cikk (2) bekezdés b) pont

név, kor, nem, származási hely, kar, szak, évfolyam, anyanyelv, a konzultáció időtartama, a konzultáción elhangzott problémáról a konzulens általi feljegyzés, egyéb adatok , konzultáció száma, konzultáció formája, beavatkozás megjelölése, azon információ, hogy továbbításra került-e adata

3.3. Az adatok illetékes hatóságnak való továbbítása létfontosságú érdekének védelme érdekében

6. cikk (1) bekezdés d) pont

9. cikk (2) bekezdés b) pont

Név, problémakör, kérdőív tartalma

3.4. Kérdőívek kitöltése az érintettekkel

6. cikk (1) bekezdés e) pont

Név, kérdőív tartalma

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett hallgatói jogviszonyának végéig tart.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Az Egyetem a regisztráció megvalósításához Microsoft Forms felületet vesz igénybe, tehát adatfeldolgozónak minősül. Adatfeldolgozó adatai:

Név, cím, székhely: Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052 Egyesült Államok

Adatvédelmi tájékoztatója: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Az Egyetem az online konzultáció lebonyolításához a Teams, Google meet, Skype, Zoom platformot veszi igénybe az érintett választása alapján, így adatfeldolgozónak minősülnek:

-Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond WA

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

 

-Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland.

https://privacy.google.com/?hl=en#

-Zoom Video Communications, Inc, 55 Almaden Blvd, San Jose, CA

https://explore.zoom.us/en/privacy/

Az Egyetem a személyes adatokat a 3.4. pontban kifejtett adatkezelés során a PTE KK Sürgősségi Betegellátó Osztályára, PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikára, valamint közveszély fennállása esetén a rendőrség és az Egyetembiztonsági Osztályra továbbíthatja.

 1. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatában.

 1. Az érintettek jogai és gyakorlásuk
  1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy
 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.
  1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).
  2. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 7.7 alapján eredményesen tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.
  1. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a 7.7. pont alapján tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem a tiltakozásnak helyt ad-e.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 2. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).
 3. Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 4. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.
 1. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő részére címzetten teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.